Opel Accessories Catalogue

Wettelijke vermeldingen

Deze website (de "Website") wordt beheerd door Adam Opel AG, een onderneming naar Duits recht met maatschappelijke zetel te Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland, namens de groep van verbonden ondernemingen die voertuigen van het merk Opel verdelen in Europa (“Opel”).

Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u deze Website gebruikt. Als u deze Website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met onderhavige voorwaarden ongeacht of u er al dan niet voor kiest zich bij Opel te registreren. Gebruik deze Website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Kennisgevingen

De informatie op deze Website is bedoeld om zo volledig en correct mogelijk te zijn. We behouden ons echter het recht voor gelijk wanneer en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan prijzen, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties, modellen en beschikbaarheid.

Sommige koppelingen op deze Website koppelen mogelijk naar websites van onafhankelijke derden. De informatie daarop valt geheel onder de verantwoordelijkheid van die derden. Opel heeft geen zeggenschap over en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van onafhankelijke websites en biedt zijn bezoekers die koppelingen enkel aan voor hun gemak.

Voorwaarden voor het gebruik van de Website

1. Intellectuele eigendom

Al het materiaal op de Website is de intellectuele eigendom van Opel. Materiaal mag niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden behalve zoals noodzakelijk om het materiaal online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan volledige pagina's van de Website voor eigen, persoonlijk gebruik af te drukken onder de volgende voorwaarden:

(a) documenten of ermee verband houdende grafische elementen op de Website worden op geen enkele manier gewijzigd;

(b) grafische elementen op de Website worden niet los van de overeenkomstige tekst gebruikt; en

(c) alle exemplaren vermelden de auteursrecht- en handelsmerkmededelingen of andere kennisgevingen van Opel.

Onverminderd de algemene toepasbaarheid van het voorgaande kan Opel nu en dan bureaubladachtergronden, schermbeveiligingen en andere zaken ter beschikking stellen voor download van de Website. Die downloads vallen onder de bepalingen van deze voorwaarden.

Het is verboden fragmenten of delen van deze Website te gebruiken voor andere doeleinden dan toegelaten door deze voorwaarden. Het materiaal op deze Website werd grondig gescand en getest tijdens alle productiefasen. Desondanks raadt Opel u aan een correct bijgewerkt antivirusprogramma te gebruiken.

2. Koppelingen naar de Website

Als u wilt koppelen naar de Website, moet u daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming vragen van Opel. Een koppeling dient gelegd te worden naar de Opel-startpagina.

3. Beschikbaarheid van de Website

Hoewel Opel in normale omstandigheden de continue beschikbaarheid van de Website tracht te verzekeren, kan Opel niet aansprakelijk gesteld worden als de Website op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is, en dat om gelijk welke reden.

De toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden onderbroken bij een storing, bij onderhoud of bij de reparatie van de systeeminfrastructuur of als gevolg van oorzaken die buiten de controle vallen van Opel.

4. Materiaal en gedrag van bezoekers

Met uitzondering van persoonsgegevens, die onder het privacybeleid van Opel vallen, wordt al het materiaal dat u doorstuurt naar of post op de Website beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten. Het materiaal kan Opel tot niets verplichten. Opel en zijn aangestelden mogen dergelijk materiaal en de gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere zaken die erin vervat zitten, voor gelijk welke doeleinden vrij kopiëren, onthullen, verspreiden, integreren of op nog andere manieren gebruiken.

Het is niet toegelaten materiaal te posten op, of naar of vanop de Website te versturen:

(a) dat bedreigend, lasterlijk, onzedelijk, onfatsoenlijk, gezagsondermijnend, beledigend, pornografisch, grof, discriminerend, vijandig, schandelijk, opruiend of godslasterlijk is, of aanzet tot rassenhaat, een inbreuk vormt op vertrouwen of de privacy, of kan leiden tot ergernis of overlast; of

(b) waarvoor u niet beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen; of

(c) dat gezien wordt als of aanzet tot gedrag dat beschouwd kan worden als een misdrijf, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op gelijk welke andere manier in strijd is met de wetten van of een inbreuk vormt op de rechten van gelijk welke derde partij in gelijk welk land ter wereld; of

(d) dat technische schade toebrengt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte gegevens of andere schadelijke software of schade berokkenende gegevens).

Elk misbruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het hacken van de Website, is verboden. Opel zal zijn volledige medewerking verlenen aan de ordehandhaving en ingaan op gerechtelijke bevelen waarin Opel gevraagd of opgedragen wordt de identiteit bekend te maken of de locatie op te sporen van iedereen die materiaal post dat in strijd is met onderhavige bepaling.

5. Juistheid van gegevens

De gegevens op deze Website zijn bedoeld voor klanten van Opel. Opel zal binnen de beperkingen van het redelijke alles doen om te garanderen dat de gegevens op deze Website correct en up-to-date zijn. Door de aard van de voertuigvoorraden en de wijzigingen aan voertuigspecificaties tijdens jaarlijkse updates enz. zijn de producten die op deze Website worden getoond, mogelijk niet die met de recentste specificaties. Bepaalde uitrusting die beschreven of getoond wordt, kan enkel beschikbaar zijn in bepaalde landen of enkel verkrijgbaar zijn tegen meerprijs. Klanten wordt aangeraden de werkelijke productspecificaties en/of specifiek voor een voertuig vereiste uitrustingskenmerken samen met hun Opel-distributeur te controleren bij de bestelling. Opel behoudt zich het recht voor productspecificaties op gelijk welk moment te wijzigen. Opel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen of verliezen ontstaan doordat men vertrouwt op de gegevens van de Website.

Er mag niet van uitgegaan worden dat beweringen op de Website correct zijn. Het materiaal op de Website wordt aangeboden in de toestand waarin het zich bevindt, zonder enige bedingen, garanties of andere bepalingen. Opel biedt u bijgevolg, zoals maximaal door de wet toegelaten, de Website aan zonder enige verklaringen van geschiktheid, garanties en voorwaarden of andere bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete wettelijke voorwaarden) die, met uitzondering van onderhavige voorwaarden, van toepassing zouden kunnen zijn op de Website.

6. Aansprakelijkheid

Opel en zijn leidinggevenden, bestuurders, werknemers of agenten wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor elk verlies of elke schade geleden door uzelf of een derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreekse, onrechtstreekse, als straf opgelegde of resulterende verliezen of schade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, beschikbaarheid van geld, of verliezen of schade als gevolg van of op gelijk welke manier gerelateerd aan een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, en dat zowel als gevolg van een onrechtmatige daad, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, begunstiging of anders) met betrekking tot de Website, of in verband met het gebruiken van, de onmogelijkheid tot het gebruiken van of als gevolg van het gebruiken van de Website, websites waarnaar de Website koppelt of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verliezen of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen infecteren doordat u zich toegang verschaft tot, gebruikmaakt van of surft op de Website of materiaal downloadt van de Website of websites waarnaar de Website koppelt. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Opel beperken:

(a) bij sterfgevallen of persoonlijke kwetsuren veroorzaakt door de nalatigheid van Opel;

(b) bij bedrog of zwendel;

(c) wanneer aansprakelijkheid niet kan worden afgewezen of beperkt als gevolg van de geldende wetgeving.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Elk geschil dat ontstaat in verband met deze Website, wordt beslist in overeenstemming met de wetten van Duitsland door de rechtbanken van Frankfurt am Main in Duitsland.