Opel Accessories Catalogue

Právne podmienky

Túto webovú stránku („Stránku“) prevádzkuje spoločnosť Adam Opel AG zaregistrovaná podľa zákonov Nemecka, so sídlom na adrese Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, ako zástupca skupiny pridružených spoločností, ktoré distribuujú vozidlá značky Opel v Európe („Opel“).

Pred používaním tejto Stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Používaním tejto Stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zaregistrovať v spoločnosti Opel alebo nie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto Stránku.

Upozornenia

Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sú usporiadané tak, aby boli čo najúplnejšie a najpresnejšie. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek bez upozornenia vykonávať zmeny v cenách, farbách, materiáloch, zariadeniach, špecifikáciách, modeloch a dostupnosti.

Niektoré prepojenia, ktoré sa nachádzajú na tejto Stránke, môžu viesť na stránky, ktoré spravujú nezávislí vlastníci stránky. Informácie, ktoré sa na nich nachádzajú, sú vo výlučnej zodpovednosti vlastníkov týchto Stránok. Spoločnosť Opel nemá žiadny dosah ani zodpovednosť za obsah nezávislých stránok a tieto prepojenia poskytuje svojim návštevníkom na uľahčenie.

Podmienky používania Stránky

1. Duševné vlastníctvo

Všetky materiály v rámci Stránky sú duševným vlastníctvom spoločnosti Opel. Materiály sa nesmú kopírovať ani reprodukovať, okrem kopírovania a reprodukcie v rozsahu potrebnom na ich prezeranie online. Celé strany tejto Stránky si však môžete vytlačiť na svoje vlastné osobné použitie s nasledujúcimi podmienkami:

(a) žiadne dokumenty alebo súvisiace obrázky na Stránke sa žiadnym spôsobom neupravia;

(b) žiadne obrázky na Stránke sa nepoužijú oddelene od príslušného textu a

(c) na všetkých kópiách sa nachádzajú upozornenia o autorskom práve a ochrannej známke spoločnosti Opel alebo iné upozornenia.

Bez ohľadu na všeobecné informácie uvedené vyššie vám môže dať spoločnosť Opel z času na čas možnosť prevziať zo Stránky tapetu, šetriče obrazovky a iné nástroje. Na tieto prevzatia sa vzťahujú tieto podmienky.

Akékoľvek iné použitie častí z tejto Stránky než použitie v súlade s týmito podmienkami je na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na tejto Stránke sa dôkladne kontrolujú a testujú vo všetkých fázach ich výroby. Napriek tomu vám spoločnosť Opel odporúča používať aktualizovaný antivírusový softvér.

2. Prepojenie na Stránku

Ak chcete na Stránku poskytovať prepojenie, potrebujete vopred písomný súhlas spoločnosti Opel. Prepojenie musí byť na domovskú stránku Opel.

3. Prístup k službe

Hoci spoločnosť Opel sa snaží zabezpečiť, aby Stránka bola bežne prístupná 24 hodín denne, spoločnosť Opel nebude zodpovedná za to, ak z akéhokoľvek dôvodu bude Stránka kedykoľvek alebo na akýkoľvek čas nedostupná.

Prístup k Stránke je možné dočasne a bez upozornenia pozastaviť v prípade poruchy, údržby alebo opravy systému alebo z akýchkoľvek dôvodov, na ktoré nemá spoločnosť Opel dosah.

4. Materiál a správanie návštevníkov

Okrem osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá na ochranu osobných údajov spoločnosti Opel, sa akýkoľvek materiál, ktorý odošlete na Stránku alebo zverejníte na Stránke, bude považovať za nedôverný a nesúkromný. Spoločnosť Opel nebude mať vzhľadom k tomuto materiálu žiadne povinnosti. Spoločnosť Opel a ňou určené osoby budú môcť tento materiál a údaje, obrázky, zvuky, text a iné veci, ktoré sú jeho súčasťou, voľne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inak využívať na akékoľvek účely.

Zakazuje sa zverejňovať alebo prenášať na Stránku alebo zo Stránky akýkoľvek materiál:

(a) ktorý je výhražný, hanlivý, obscénny, neslušný, poburujúci, urážlivý, pornografický, vulgárny, môže podnecovať rasovú neznášanlivosť, diskriminačný, zastrašujúci, pohoršujúci, štvavý, rúhavý, porušuje dôvernosť, porušuje súkromie alebo môže spôsobovať hnev alebo ťažkosti alebo

(b) na ktorý nemáte všetky potrebné licencie a/alebo schválenia alebo

(c) ktorý predstavuje správanie alebo povzbudzuje k správaniu, ktoré by sa považovalo za trestný čin, spôsobilo vznik občiansko-právnej zodpovednosti alebo bolo inak v rozpore so zákonmi alebo porušovalo práva akejkoľvek tretej strany, v akejkoľvek krajine sveta alebo

(d) ktoré je technicky škodlivé (okrem iného vrátane počítačových vírusov, logických bômb, trójskych koní, červov, škodlivých komponentov, poškodených údajov alebo iného škodlivého softvéru alebo škodlivých údajov).

Túto Stránku nesmiete žiadnym spôsobom zneužívať, okrem iného aj prostredníctvom hackingu. Spoločnosť Opel bude plne spolupracovať so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní alebo postupovať v súlade so súdnym nariadením, ktoré bude od spoločnosti Opel požadovať alebo jej prikazovať zverejnenie identity alebo lokalizáciu kohokoľvek, kto zverejní akýkoľvek materiál v rozpore s týmto odsekom.

5. Presnosť informácií

Informácie na tejto Stránke sú určené pre zákazníkov spoločnosti Opel. Spoločnosť Opel vyvinie primerané úsilie, aby obsah tejto Stránky bol presný a aktuálny. Z dôvodu povahy zásob vozidiel a z dôvodu zmien v špecifikáciách vozidiel počas ročných aktualizácií a podobne sa produkty uvedené na tejto Stránke môžu od najnovšej špecifikácie líšiť. Niektoré z popísaných alebo zobrazených zariadení môžu byť dostupné iba v určitých krajinách alebo môžu byť dostupné iba za príplatok. Zákazníkom odporúčame overiť si pri objednávke skutočné špecifikácie produktu alebo všetky osobitne požadované funkcie vozidla u svojho predajcu Opel. Spoločnosť Opel si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie produktu a spoločnosť Opel nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne nároky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku spoliehania sa na obsah Stránky.

Nie je možné sa odvolávať na žiadny z výrokov v rámci tejto Stránky a materiál na Stránke sa poskytuje „tak, ako je“, bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo iných náležitostí akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Opel preto v maximálnom rozsahu povolenom zákonom poskytuje Stránku takým spôsobom, že spoločnosť Opel vylučuje všetky vyhlásenia, záruky alebo iné podmienky alebo iné náležitosti (okrem iného vrátane akýchkoľvek podmienok vyplývajúcich zo zákona), ktoré by sa bez týchto náležitostí mohli v súvislosti so Stránkou uplatňovať.

6. Zodpovednosť

Spoločnosť Opel a jej funkcionári, riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek množstvo alebo druh straty alebo škody, ktorá vám alebo tretej strane môže vzniknúť (okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, represívnych alebo následných strát alebo škôd alebo ušlého príjmu, zisku, straty dobrého mena, údajov, kontraktov, využitia peňazí alebo straty alebo škôd vyplývajúcich alebo akokoľvek súvisiacich s prerušením podnikania, či už mimozmluvne (okrem iného vrátane nedbalosti) zmluvne alebo inak v súvislosti so Stránkou akýmkoľvek spôsobom alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používať alebo výsledkami používania Stránky, akýchkoľvek webových stránok prepojených na Stránku alebo materiálu na týchto webových stránkach, okrem iného vrátane strát alebo škôd z dôvodu vírusov, ktoré môžu infikovať vaše počítačové zariadenie, softvér, údaje alebo iný majetok z dôvodu vášho prístupu k Stránke, jej používania alebo prezerania alebo preberania akéhokoľvek materiálu zo Stránky alebo akýchkoľvek webových stránok prepojených na Stránku. Nič v týchto podmienkach nebude vylučovať alebo obmedzovať zodpovednosť spoločnosti Opel:

(a) za usmrtenie alebo úraz spôsobený nedbalosťou spoločnosti Opel;

(b) za podvod alebo zámerné uvedenie nesprávnych údajov;

(c) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nie je možné vylúčiť alebo obmedziť na základe platných zákonov.

7. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto Stránkou, sa bude riešiť v súlade so zákonmi Nemecka na súdoch vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.